Pork feet for your dog to chew.

Typical Analysis

100% pork feet

1600g

Premium Raw - Pork Feet 2pcs

£1.50Price